Kontakt
an image
Ubezpieczenia
Jolanta Moroń
Email: jola@bdgjj.pl

Tel. 696 943 660

PostHeaderIcon Ubezpieczenia finansowe

Niezależnie od tego jak duża i znana jest nasza firma, startując w przetargach i podpisując różne kontrakty, zwykle potrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń. Jej przedmiotem mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego.

Oferta ubezpieczeń finansowych obejmuje:

  • Gwarancję przetargowa/wadialna,
  • Gwarancję należytego wykonania kontraktu,
  • Gwarancję właściwego usunięcia wad i usterek,
  • Gwarancję zwrotu zaliczki,
  • Gwarancję celna i akcyzowa.
Gwarancja przetargowa/wadialna

Wpłata wadium jest typowym elementem w procedurze przetargowej. Startując w przetargu zamiast wpłacać z tego tytułu wadium można przedstawić instytucji ogłaszającej przetarg gwarancję przetargową udzielaną przez Allianz Polska.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja należytego wykonania kontraktu zapewnia inwestorowi wypłatę określonej kwoty, jeżeli wykonawca nie wywiąże się z kontraktu, tj. nie wykona go właściwie lub w terminie. Posiadanie takiej gwarancji podnosi wiarygodność wykonawcy.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Na podstawie gwarancji terminowego usunięcia wad i usterek Allianz Polska zobowiązuje się do wypłacenia inwestorowi określonej kwoty, w przypadku gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, do czego jest zobowiązany zgodnie z udzieloną przez niego gwarancją jakości lub z tytułu ciążącego na nim obowiązku rękojmi.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Wymagana jest przez inwestora, który finansuje wykonanie kontraktu wypłacając wykonawcy zaliczkę. Dzięki gwarancji wykonawca zyskuje na wiarygodności a inwestor ma pewność, że Allianz Polska zwróci zaliczkę w przypadku nierozliczenia jej przez zaliczkobiorcę.

Gwarancja celna i akcyzowa

Gwarancje celna oraz akcyzowa są akceptowanymi przez wszystkie urzędy i izby celne na terenie Polski formami zabezpieczenia zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego, które są wymagane zgodnie z przepisami prawa. W ramach tych gwarancji Allianz Polska zobowiązuje się do spłaty należności wynikających z długu celnego lub podatku akcyzowego z chwilą, gdy staną się one wymagalne.

PostHeaderIcon

Reklama