Kontakt
an image
Ubezpieczenia
Jolanta Moroń
Email: jola@bdgjj.pl

Tel. 696 943 660

PostHeaderIcon Ubezpieczenia dla biznesu

Szeroka oferta ubezpieczenia ryzyk związanych z prowadzeniem działalności dla małych i średnich przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla dużych firmy.

Oferta składa się między innymi z ubezpieczeń:

 • Allianz Biznes Plus,
 • Na swoim - ubezpieczenie działalności gospodarczej,
 • Budynki i lokale dla biznesu,
 • Sprzęt elektroniczny,
Co obejmuje Allinaz Biznes Plus?

Szeroki zakres tego ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. Allianz Biznes Plus obejmuje ubezpieczenie:
 • rzeczy ruchomych,
 • nakładów inwestycyjnych
z możliwością rozszerzenia o ubezpieczenia m.in.:
 • od przepięcia,
 • celowego uszkodzenia,
 • zamieszek wewnętrznych,
 • ryzyk transportowych,
 • utraty zysku,
 • szyb od stłuczenia,
a także
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.


Na swoim - ubezpieczenie działalności gospodarczej

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie "Na swoim" jest adresowane do najmniejszych firm prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
 • osiągnęły obrót w ostatnim roku podatkowym przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie większy niż 400 000 zł;
 • posiadają majątek ruchomy, który może stanowić przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków o wartości nie większej niż 200 000 zł,
 • zatrudniają do 10 pracowników.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ubezpieczeniem "Na swoim" mogą być objęte między innymi:
 • rzeczy ruchome w miejscu ubezpieczenia,
 • urządzenia i wyposażenie,
 • rzeczowe składniki majątku obrotowego,
 • przedmioty należące do pracowników ubezpieczającego,
 • rzeczy osób trzecich,
 • gotówka,
 • nakłady inwestycyjne,
 • szyby.


Budynki i lokale dla biznesu

Ubezpieczenie gwarantuje możliwości odtworzenia budynku w przypadku powstania zniszczeń albo uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi. Allianz Polska zapłaci nie tylko za odtworzenie budynku ale również pokryje koszty zapobieżenia szkodzie czy prac związanych z rozbiórką, porządkowaniem lub zmianami budowlanymi.

Ubezpieczeniem mogą być objęte:
 • budynki i lokale, oraz budynki i lokale w budowie,
 • stałe elementy wykończeniowe,
 • elementy działki,
 • szyby.
Istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem także kosztów:
 • zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej skutków,
 • związanych z niezbędnymi pracami: rozbiórką, porządkowaniem, uprzątnięciem,
 • zawiązanych ze zmianami budowlanymi, montażem i demontażem nieuszkodzonych części.
Ubezpieczenie przed finansowymi skutkami takich zdarzeń jak:
 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • implozja,
 • uderzenie lub upadek statku powietrznego,
 • zamach przestępczy,
 • terroryzm,
 • dym i sadza,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • fala dźwiękowa,
 • silny wiatr,
 • grad, powódź,
 • deszcz ulewny,
 • trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi,
 • lawina, śnieg i lód,
 • zalanie, pękanie mrozowe, zalanie przez osoby trzecie, wyciek wody z akwarium.
W zakres ubezpieczenia może wchodzić także:
 • przepięcie,
 • katastrofa budowlana,
 • stłuczenie szyb,
 • utrata czynszu, utrata użytkowania,
 • kradzież z włamaniem stałych elementów wykończeniowych,
 • celowe uszkodzenie,
 • zamieszki.
Sprzęt elektroniczny

Sprzęt elektroniczny oraz dane przechowywane na nośnikach magnetycznych stanowią najczęściej strategiczną wartość dla firmy. Ich uszkodzenie lub całkowite zniszczenie może spowodować nawet konieczność zawieszenia działalności. Z ubezpieczeniem Allianz Polska można nie tylko naprawić lub kupić nowy sprzęt ale także sfinansować koszty odtworzenia baz danych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zaawansowany technologicznie sprzęt wymagający specjalistycznego ubezpieczenia, które zapewni kompleksową ochronę jego właścicielowi lub użytkownikowi w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych.

OC działalności gospodarczej i posiadanego mienia

Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. W przypadku dużej szkody oraz braku ubezpieczenia, konieczność wypłaty odszkodowania może doprowadzić do bankructwa firmy. Warto uchronić się przed takimi sytuacjami – a w ich następstwie – roszczeniami innych osób lub firm. W zakresie umowy ubezpieczenia następuje przeniesienie ciężaru ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich na ubezpieczyciela.

PostHeaderIcon

Reklama