Kontakt
an image
Ubezpieczenia
Jolanta Moroń
Email: jola@bdgjj.pl

Tel. 696 943 660

PostHeaderIcon Witamy

Witamy na stronie agentów Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Mamy do zaoferowania Państwu szeroką ofertę ubezpieczeń.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Jeśli znajdziecie Państwo coś dla siebie prosimy o kontakt.

Dom, mieszkanie
an image

Pożar, zalanie, kradzież - jest wiele zdarzeń, które mogą nas pozbawić tego, na co długo pracowaliśmy. Nawet jeśli stracimy wszystko, co mamy, ubezpieczenie pozwoli odtworzyć utracone mienie. Ubezpieczenie jest odpowiednie dla każdej osoby, która chce zabezpieczyć się na wypadek utraty bądź zniszczenia swojego mienia.

więcej...
Na Życie
an image

Ubezpieczenia na życie skierowane są do indywi- dualnych odbio- rców, którzy zain- teresowani są przede wszystkim bezpiecznym in- westowaniem po- łączonym z do- datkowym zabez- pieczeniem w po- staci ubezpiecze- nia zdrowia i życia.

więcej...
Komunikacyjne
an image

Ciekawa i atrakcyjna oferta ubezpieczeń samochodo- wych. Ubezpieczenie OC, jak wiadomo wszystkim zmotoryzowanym, jest o- bowiązkowe. Warto jednak zadbać również o ubez- pieczenie Autocasco na wypadek kradzieży, zni- szczenia lub uszkodzenia auta bądź jego wypo- sażenia. Podczas wypad ków i awarii w trasie przydają się też usługi assistance.

więcej...
Turystyczne
an image

Niezależnie od tego, czy podróżujesz tury- stycznie czy podróżu- jesz w związku z pracą, przyda Ci się ochrona przed skutkami nieprzy- jemnych zdarzeń, które mogą Cię spotkać. Gdy w trakcie wymarzonego pobytu wakacyjnego, wycieczki lub podróży służbowej zdarzy Ci się jakiś wypadek, za- chorujesz, zaginie Ci bagaż lub nagle musisz zmienić plany i odwołać rezerwację to narażony będziesz na niepla- nowane koszty. Aby się zabezpieczyć na takie zdarzenie dobrze jest wykupić odpowiednie ubezpieczenie. Zakres ubezpieczenia możesz dostosować do swoich potrzeb i zdecydować, z jakich opcji ochrony chcesz skorzystać. .

więcej...
Dla biznesu
an image

Kompleksowe rozwią- zania dla małego i śre- dniego biznesu. Szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. ubez- pieczenie rzeczy rucho- mych, nakładów inwe- stycyjnych z możliwo- ścią rozszerzenia o inne ryzyka, a także odpo- wiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodar- czej.

więcej...
Finansowe
an image

Niezależnie od tego jak duża i znana jest nasza firma, startując w przetargach i podpisu- jąc różne kontrakty, zwykle potrzebuje do- datkowego uwiarygod- nienia w formie gwa- rancji udzielonej przez towarzystwo ubez- pieczeń. Przedmiotem gwarancji mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego.

więcej...
NNW
an image

Wypadki mogą przy- darzyć się w każdym miejscu i czasie: w domu, w pracy, na ulicy, podczas podróży. Nie sposób przewidzieć ich wszystkich. Ale można zabezpieczyć się przed ich skutkami. Dzięki polisie nie poniesiesz finansowych konsekwencji zdarze- nia, uzyskasz szybko fachową pomoc i pie- niądze na rehabilitację. Pokryjesz też lukę fi- nansową związaną z nieobecnością w pracy czy pobytem w szpitalu.

więcej...
Grupowe
an image

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre za- bezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość groma- dzenia środków na przyszłość. Allianz ofe- ruje szeroki wachlarz umów dodatkowych pozwalających zabez- pieczyć pracownika i jego rodzinę, które dają poczucie stabil- ności i bezpieczeństwa. Nowoczesne ubezpie- czenie “Allianz Rodzina” dzięki swojej elasty- czności zadowoli każ- dego pracownika i może być doskonałą alter- natywą dla tradycyj- nych programów za- bezpieczenia socjal- nego

więcej...
Zdrowotne
an image

Polisa zdrowotna to doskonały sposób na zapewnienie bezpie- czeństwa Tobie i Twojej rodzinie. Posiadając ją zyskujesz dostęp do opieki lekarskiej na najwyższym poziomie oraz świadczeń z za- kresu badań ambula- toryjnych, laborato- ryjnych i diagnosty- cznych w szerokim zakresie. Bezgotówkowo na pod- stawie identyfikatora możesz korzystać z wizyt domowych i kon- sultacji lekarzy specja- listów.

więcej...
Obowiązkowe
an image

Obowiązkowe ubezpiecze- nie OC zawodowe adre- owane jest do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia do wykony- wania zawodów, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością. Warunki tego ubezpie- czenia określa Rozporzą- dzenie Ministra Finansów.

więcej...
Podatnik
an image

Podatnik i księgowy. Podatnik daje ochrone w sporach z urzędami skarbowymi i ZUS. Księgowy chroni wszystkich odpowiadających za finanse w firmie.

więcej...
Wiele banków
an image

Jeśli potrzebny jest Ci jakiś kredyt to skorzystaj z tej propozycji. Masz tu wiele banków w jednym miejscu. Możesz wybrać odpowiedni produkt bankowy dla siebie, wypełnić wniosek a konsultant bankowy sam się do Ciebie odezwie.

więcej...

PostHeaderIcon

Reklama